Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
(a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Engel Arbeidsadvies.
(b) Engel: de eenmanszaak Engel Arbeidsadvies van mevrouw C.M.L. Engel, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34367058;
(c) Offerte: ieder aanbod van Engel tot het verrichten van een Opdracht.
(d) Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Engel Opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden.
(e) Opdracht: de schriftelijke of per e-mail overeengekomen Opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, welke tussen Opdrachtgever en Engel is overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld vergoeding exclusief btw.
(f) Uurloon: de vergoeding per uur voor het verrichten van Werkzaamheden door Engel exclusief btw.
(g) Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe de opdracht is gegeven, of die door de Engel uit andere hoofde worden verricht. Het voorafgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden die vereist zijn voor het volbrengen van de opdracht(en).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, iedere Offerte, werkzaamheden, Opdrachten en overeenkomsten van Engel.

2.2
Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Engel en Opdrachtgever overeengekomen document.

2.3
Niet alleen Engel, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door Engel bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1
Iedere Offerte van Engel is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is de Offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

3.2
Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3
De offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 4. Opdracht

4.1
Engel is slechts gebonden aan een Opdracht indien deze schriftelijk of per email is vastgelegd door Engel en Opdrachtgever gezamenlijk. De aanvaarding van de Offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat Opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de Werkzaamheden wordt begonnen.

4.2
Engel zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De door Engel te vervullen Opdracht betreft derhalve geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Engel garandeert derhalve nimmer enig door de Opdrachtgever gewenst resultaat. Engel behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

4.3
Wijzigingen op de in artikel 4.1 genoemde Opdracht binden Engel slechts na een schriftelijke bevestiging hiertoe van Engel.

4.4
Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, Offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Engel niet.

 

Artikel 5. Duur Opdracht

5.1
Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen Engel en de Opdrachtgever heeft een duur van maximaal één jaar.

5.2
Een Opdracht voor bepaalde tijd kan, behoudens het bepaalde in dit artikel en behoudens tussen Engel en Opdrachtgever geldende schriftelijke vastgelegde afwijkende afspraken, niet tussentijds worden opgezegd.

5.3
Opdrachten voor bepaalde tijd met een looptijd van langer dan één jaar en Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.4
Zowel Opdrachtgever als Engel zijn gerechtigd de Opdracht bij aangetekend schrijven onverwijld tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding indien: (a) Opdrachtgever of Engel in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar faillissement heeft aangevraagd. (b) aan Opdrachtgever of Engel surseance van betaling is verleend of, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; (c) Opdrachtgever of Engel een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet/ de onderneming is geliquideerd.

5.5
In geval van faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever zijn door Opdrachtgever aan Engel verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

 

Artikel 6. Honorarium

6.1
Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief btw.

6.2
Engel heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden aan Engel heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.3
Het honorarium van Engel is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Engel en is verschuldigd naarmate door Engel werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

6.4
Tenzij door Engel anders is vermeld of aanvaard, declareert Engel de kosten van haar dienstverlening, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de Opdracht bestede tijd, tegen een door haar met Opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien met Opdrachtgever niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, gelden de door Engel voor de betrokken Werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.

6.5
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Opdracht een vast honorarium overeenkomen.

6.6
Wijzigingen in de Opdracht worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

6.7
Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Engel voert deze Werkzaamheden pas na akkoord van Opdrachtgever uit.

6.8
In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen Werkzaamheden kan Engel slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer zij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

Artikel 7. Betaling

7.1
Betaling van facturen van Engel door Opdrachtnemer geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2
Opdrachtgever heeft geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van Engel.

7.3
Indien Opdrachtgever de betaaltermijn van lid 1 van dit artikel overschrijdt is hij/zij zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en is Engel vanaf dat moment gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

7.4
Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten van Engel voor de inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

7.5
In geval van een gezamenlijk aan Engel verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van Engel alsmede voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten in geval van niet- tijdige betaling van facturen.

 

Artikel 8. Overmacht en Opschorting

8.1
Als Engel en/of Opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van Engel en/of Opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.

8.2
Onder overmacht in de zin van dit artikel valt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in ieder geval (maar niet uitsluitend) alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Engel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Engel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Engel worden daaronder begrepen. Ook wordt daaronder verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, waarbij door Engel bij de uitvoering van de Opdracht betrokken personen/derden, zonder wie de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs onmogelijk is, niet/niet langer beschikbaar zijn.

8.3
Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel Engel als Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien Engel reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden Engel te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verrichtte Werkzaamheden.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1
Partijen gelden beiden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerken en uitwisselen in het kader van de Opdracht. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens voor zover Opdrachtgever deze zelf verwerkt, waaronder de verstrekking aan Engel. Engel is verwerkingsverantwoordelijke voor alle eigen verwerkingen van persoonsgegevens van de personen wiens gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden (hierna: betrokkenen), waaronder de verstrekking daarvan aan Opdrachtgever.

9.2
Partijen zullen de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken en de nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de persoonsgegevens te verzekeren.

9.3
Engel kan voor de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van diensten van derden en in dit kader persoonsgegevens aan derden verstrekken. Opdrachtnemer zal met deze derden passende afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

9.4
Partijen treffen passende organisatorische en technische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij houden partijen rekening met de gevoelige aard van de gegevens. In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de Opdracht worden verwerkt verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegden toegang hebben kunnen krijgen zullen partijen elkaar zo snel mogelijk informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.

9.5
Opdrachtgever zal betrokkenen informeren over de verwerkingen van hun persoonsgegevens conform art. 13 en 14 AVG, waarbij Opdrachtgever betrokkenen tevens zal informeren over de verstrekking van persoonsgegevens aan Engel. Engel informeert betrokkenen via de privacyverklaring op haar website.

9.6
Opdrachtgever zal een verzoek of een bezwaar van een betrokkene behandelen conform de geldende privacyregelgeving. Indien het verzoek of bezwaar tevens betrekking heeft op de door Engel verwerkte persoonsgegevens zal Opdrachtgever in overleg treden met Engel over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar.

9.7
Partijen zullen elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onderzoek van een toezichthouder of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

9.8
Indien een der partijen in strijd handelt met de geldende privacyregelgeving of in strijd met deze bepaling, is die partij aansprakelijk voor alle kosten en schade die hieruit voortvloeien. Partijen vrijwaren elkaar van aanspraken van derden en eventuele boetes of maatregelen die worden opgelegd door een toezichthouder die voortvloeien uit het niet naleven door de andere partij of
door die partij ingeschakelde derden van de geldende privacyregelgeving.

 

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrecht

10.1
Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door het uitvoeren van de Opdracht door Engel komen toe aan Engel.

10.2
Alle door Engel vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, adviezen, ontwerpen, software, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Engel verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht worden.

10.3
Engel behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4
Het is Opdrachtgever niet toegestaan zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Engel rusten zonder toestemming van Engel te verveelvoudigen, exploiteren of te openbaren.

 

Artikel 11. Klachten en Aansprakelijkheid

11.1
Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Engel, bij gebreke waarvan ieder recht ter zake voor Opdrachtgever vervalt.

11.2
Indien een klacht gegrond is zal Engel de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Engel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.

11.4
Een klacht zoals bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.5
Engel is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve of niet gedane mededelingen door Opdrachtgever.

11.6
Opdrachtgever vrijwaart Engel voor schade veroorzaakt door foutieve of nietgedane mededelingen van zijn/haar zijde dan wel voor andere door hem/haar toedoen veroorzaakte schade.

11.7
Engel is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

11.8
Engel is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Engel ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd.

11.9
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Engel, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van Engel beperkt tot het bedrag van de betreffende Opdracht. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door Engel meer bedragen dan € 5.000 per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming.

11.10
Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijnde van Engel ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

11.11
Opdrachtgever is tegenover Engel aansprakelijk voor schade die door een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

Artikel 12. Geheimhouding

12.1
Engel, Opdrachtgever en bij de uitvoering van de Opdracht betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Werkzaamheden van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2
Engel is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

12.3
Engel is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de Opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 

Artikel 13. Wijziging

13.1
Engel behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2
Wijzigingen zullen voor Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Engel Opdrachtgever van de wijzigingen heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat Opdrachtgever Engel schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

13.3
Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk vernietigbaar/nietig mocht zijn laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht onverlet.

13.4
Een vernietigbare/nietige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of Opdracht zal door partijen in gezamenlijk overleg worden vervangen door een geldige bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de vernietigbare/nietige bepaling.

 

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

14.1
De rechtsverhouding tussen Engel en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

14.2
Alle geschillen tussen Engel en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Engel.

Google Beoordelingen
5.0
Gebaseerd op 8 beoordelingen
js_loader
BEL DIRECT